Kielet

Tietosuojaseloste

NRC Arcus Oy kunnioittaa eri osapuolien yksityisyyttä ja tietosuojaa. Varmistamme, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joita Arcus käsittelee. Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä Arcuksen tietosuojayhteyshenkilöön. Pyyntöösi vastataan heti tai viimeistään viikon sisällä.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 11.1.2019

Tietosuojaseloste Insinööritoimisto Arcus Oy asiakkaat ja työnhakijat

Rekisterinpitäjä:          

NRC Arcus Oy (jäljempänä Arcus)

Linnankatu 16, 20100 TURKU

Y-tunnus: 1023425-7

 

Tietosuojavastaava, tietosuojayhdyshenkilö ja yhteystiedot:

Kim Andersson-Berlin, etunimi.sukunimi(at)arcus.fi

Henkilötiedon käyttötarkoitus:

  • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja hankkiminen ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset
  • Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
  • Yhteistyön hoitaminen ja siihen liittyvä kommunikointi
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt sekä tapahtumien järjestäminen ja niihin liittyvä viestintä
  • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja sen kohdentaminen puhelimitse tai sähköpostilla
  • Arcuksen oman toiminnan tilastointi, raportointi ja suunnittelu
  • Työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään rekrytointi- tai työnhakuprosessin mahdollistamiseksi

 

Tietolähteet:

Tiedot kerätään asiakasyritykseltä tai henkilöltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista yritys- tai päättäjärekistereistä.

Rekisteröidyt tiedot:

Rekistereissä voi olla joku tai kaikki seuraavista tiedoista:

Asiakkaan nimi, status, henkilöstömäärä, liikevaihto, asiakkuuden alkamispäivämäärä, Y-tunnus, osasto, toimipiste, puhelinnumero, WWW-osoite, sähköpostiosoite, käyntiosoite, postitusosoite. Asiakkaan yhteyshenkilöiden asema, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median yhteystiedot, IP-puhelin ja markkinointi- ja sähköpostimarkkinointikiellot.

Sähköisten palveluiden käyttötiedot: esim. käyttöoikeuden edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus

Yhteydenpitoon liittyvät tiedot: palautteet ja yhteydenotot sekä sähköpostit

Henkilötietojen vastaanottajat:

Henkilötietojen vastaanottaja on Arcus. Käytämme ulkopuolisia toimijoita henkilötietojen käsittelyn. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja toimeksiannostamme ja meidän lukuumme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

Emme luovuta asiakas- toimittaja- tai yhteistyökumppanitietoja palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä tai sopimusperustetta.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytys:

Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Henkilötietojen säilyttämisen käytännöt ovat riippuvaisia niiden käsittelyyn liittyvistä syistä.

Rekisteröidyllä on:

oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, onko hänen henkilötietoja tallennettu ja saada jäljennös henkilötiedoista.

oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Arcusta oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Arcusta poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti ja tietoja, joiden osalta Arcuksella on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus tietojen säilyttämiselle, ei poisteta.

oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

oikeus käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai mikäli henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten.

oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojaan koneluettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat elektronisessa muodossa ja joiden käsittely perustuu joko suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen.

oikeus peruuttaa suostumus

Tilanteissa, joissa rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseinen suostumukseen perustuva käsittely lopetetaan.

oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti suoraan rekisteröityjen kanssa. Mikäli rekisteröity henkilö katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Tietojen suojaaminen:

Arcuksessa henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Ohjeistamme työntekijöitämme tietosuoja-asioissa.